วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 7


     จัดการเรียนการสอน ชั้น ป.4 และ ป.5 ตามปกติ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้มีการนัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4และป.5 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับผิดชอบสอนอยู่  ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยดูแลนักเรียน 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6


     จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามปกติ  เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ    และคณะครูเพื่อวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมถึงประชุมเพื่อรับทราบกำหนดการในการแข่งขันกีฬาเครือค่าย และภารหน้าที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ ช่วยเพื่อนหลักสูตรภาษาไทยจัดป้ายนิเทศน์วันสุนทรภู่ และช่วยดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดในพื้นที่ที่ตนได้รับผิดชอบ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันไหว้ครูปี 2555

ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 5
        
         ช่วยจัดทำเอกสารบันทึกการอ่าน เข้าสอนนักเรียน ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมจัดทำป้ายนิเทศวันไหว้ครู และจัดแสดงผลงานนักเรียน ช่วยนักเรียนจัดทำพานไหว้ครู เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดี และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
พานไหว้ครูของนักเรียนและในช่วงบ่ายทำหน้าที่คัดเลือกนนักกีฬาในระดับอายุไม่เกิน 8 ปี
เพื่อนำไปแข่งขันกีฬาเครือข่าย

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านปากเชียร   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอนนางสาวสุจารี  หนูพลิบตา

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์
คณิต ป. 5
คณิต ป. 4
พักเที่ยง
อังคาร
คณิต ป. 4
คณิต ป. 5
พุธ
คณิต ป. 4
พฤหัสบดี
คณิต ป. 5
คณิต ป. 4
ศุกร์
คณิต ป. 5วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 4


       เข้าสอนนักเรียนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
       ช่วยครูสำรวจนักเรียนที่มีความบกพร่องและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ
และจัดทำเป็นเอกสารเสนอผู้อำนวยการ
ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 3


     เข้าสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 การเรียนการสอนลงตัวมากขึ้น นักเรียนมีหนังสือเรียนทุกคน นักเรียนเริ่มเรียนได้เ้ร็วขึ้น  นักเรียนมีความสนิทกับครูทำให้นักเรียนกล้าที่จะถามเมื่อเรียนไม่เข้าใจ
     ได้รับมอบหมายจากผูอำนวยการให้เป็นครูเวรประจำวันศุกร์ร่วมกับครูพี่เลี้ยงช่วยมารับส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน และดูแลควบคุมให้นักเรียนทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 2
       การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 เริ่มลงตัวมากขึ้น นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมมากขึ้น  แต่หนังสือเรียนในระดับชั้น ป.4 ยังมีไม่ครบ นักเรียนต้องใช้ 2 คน/เล่ม ทำให้ต้องเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน ยังไม่สามารถสั่งการบ้านได้อย่างเต็มที่
       ร่วมต้อนรับนักเรียนจากประเทศเกาหลีที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนใน
อำเภอเชียรใหญ่และในวันพฤหัสบดีร่วมประชุมในชั่วโมงลูกเสือเพื่อนัดหมายและเตรียมความพร้อมในการเรียนในสัปดาห์ต่อไป


ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 1


          แนะนำตัว  พบปะกับนักเรียนที่หน้าเสาธง จากนั้นเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน  
ผู้อำนวยการแนะนำครูพี่เลี้ยง และมอบหมายภาระงานต่างๆ และให้ทำความรู้จักกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  สัปดาห์แรกได้เข้าสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ห้องละ 1 ครั้ง 
ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนและพูดคุยกำหนดข้อตกลงต่างๆในการเรียน