วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

               จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามปกติ ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านบางพระ วันที่  15 ส.ค. 2555
เป็นตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คณะครูไปอบรมคุณธรรมระหว่าง วันที่ 15-18 ส.ค. 2555 ที่ค่ายวชิราวุธ  อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13


      จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย  จัดป้ายนิเทศวันแม่ และจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่  วันที่ 8-10 ส.ค. 2555 ได้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอที่โรงเรียนเชียรใหญ่ ทำหน้าที่นำเชียร์ในวันที่ 10 ส.ค. 2555 และวันที่ 12 ส.ค. 2555
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
ในตอนกลางคืน
           
ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่  12

      จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.4 และ  ป.5 ตามปกติ มีการวสอนแทนอาจารย์เนื่องจากช่วงนี้อาจารย์บางท่านติดราชการ และจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาอำเภอ   ดูแลนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ให้ทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนที่ได้รับผิดชอบ 
ร่วมกับเพื่อนต่างเอกจัดทำโครงการส่งเสริมวิชาการและเสนอท่านผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดทำเทียนพรรษาและร่วมแห่เทียนพรรษา