วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านปากเชียร   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอนนางสาวสุจารี  หนูพลิบตา

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์
คณิต ป. 5
คณิต ม.1
พักเที่ยง
อังคาร
คณิต ป. 5
พุธ

คณิต ม.1
พฤหัสบดี
คณิต ป. 5
ศุกร์
คณิต ป. 5 .
คณิต ม.1
คณิต ป. 5


วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

           จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยครูจัดทำโครงการเศษฐกิจพอเพียงและจัดป้ายนิเทศ ช่วยจัดสถานที่ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ และนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.5 ร่วมกับนักเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่าย
 ที่ 4  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-14 กันยายน 2555
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

        จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ ป.6 ตามปกติ
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
วันที่ 3-5 กันยายน 2555 และเข้าชมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

           จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสร์ ในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ช่วยครูฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ช่วยครูถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.2  ยืนเวร รับ-ส่ง นักเรียนหน้าโรงเรียน ตรวจความเรียบร้อยบริเวณที่นักเรียนทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิกับคณะครูและนักเรียน


ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

         จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 และ ป.5 ตามปกติ ยืนเวรรับส่งนักเรียน
หน้าโรงเรียน ดูแลให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ช่วยครูถ่ายเอกสารจัดทำแบบฝึกทักษะให้นักเรียนชั้น ป.2 ช่วยครูตรวจเช็คความเรียบร้อย และลงทะเบียน tablet ทีจะให้นักเรียนชั้น ป.1 ร่วมกับเพื่อนจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและร่สมประชุมครูในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555  เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดวันสอบปลายภาควันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

               จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามปกติ ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านบางพระ วันที่  15 ส.ค. 2555
เป็นตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คณะครูไปอบรมคุณธรรมระหว่าง วันที่ 15-18 ส.ค. 2555 ที่ค่ายวชิราวุธ  อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13


      จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย  จัดป้ายนิเทศวันแม่ และจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่  วันที่ 8-10 ส.ค. 2555 ได้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอที่โรงเรียนเชียรใหญ่ ทำหน้าที่นำเชียร์ในวันที่ 10 ส.ค. 2555 และวันที่ 12 ส.ค. 2555
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
ในตอนกลางคืน