วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิับัติงานสัปดาห์ที่ 10

        จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5  ตามปกติ แต่สัปดาห์นี้ไม่ได้สอนอย่างเต็มที่เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย เช่น เตรียมทำอุปกรณ์เชียร์กีฬา ฝึกซ้อมนักกีฬา  และได้วันแข่งกีฬาได้ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนพาเหรด ดูแลนักกีฬา และทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเส้นใช้เพื่อบันทึกผลการแข่งขัน อีกทั้งร่วมแข่งขันกีฬากับนักเรียนและประชาชน โดยได้ร่วมแข่งขันในประเภท วิ่งผลัด 4 x 100 รุ่นอายุไม่เกิน
25 ปี หญิง
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 9


         จัดการเีีรียนการสอนระดับชั้น ป.4และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย ยืนเวรประจำวัน
  รับ-ส่งนักเรียน หน้าโรงเรียน ลงโทษนักเรียนที่มาโรงเรียนสายเรียนสาย  ช่วยทำอุปกรณ์เชียร์กีฬา ซ่อมนักกีฬาตอนเช้า-เย็นเพื่อแข่งขันกีฬาเครือข่าย
ควบคุมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อจัดทำบันทึกการอ่านวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8


     จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย  ควบคุมดูแลให้
นักเีรียนทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยครูประจำชั้น ม.2 ถ่ายรูปกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และรับผิดชอบฝึกซ้อมนักกีฬารุ่นอายุ 8 ปี ชาย-หญิง ซึ่งจะทำการฝึกซ้อมทุกวันในตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อนำนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเครือข่าย วันที่ 19-20 ก.ค. 55
ณ โรงเรียนบ้านบางพระ