วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

           จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยครูจัดทำโครงการเศษฐกิจพอเพียงและจัดป้ายนิเทศ ช่วยจัดสถานที่ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ และนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.5 ร่วมกับนักเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่าย
 ที่ 4  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-14 กันยายน 2555
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

        จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ ป.6 ตามปกติ
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
วันที่ 3-5 กันยายน 2555 และเข้าชมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

           จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสร์ ในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ช่วยครูฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ช่วยครูถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.2  ยืนเวร รับ-ส่ง นักเรียนหน้าโรงเรียน ตรวจความเรียบร้อยบริเวณที่นักเรียนทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิกับคณะครูและนักเรียน


ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

         จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 และ ป.5 ตามปกติ ยืนเวรรับส่งนักเรียน
หน้าโรงเรียน ดูแลให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ช่วยครูถ่ายเอกสารจัดทำแบบฝึกทักษะให้นักเรียนชั้น ป.2 ช่วยครูตรวจเช็คความเรียบร้อย และลงทะเบียน tablet ทีจะให้นักเรียนชั้น ป.1 ร่วมกับเพื่อนจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและร่สมประชุมครูในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555  เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดวันสอบปลายภาค